Links ::  | Diskusné fórum | DEV w.m.s. homepage
  
 Index | Registrácia | Hľadať | Galéria | Download | Neprihlásený užívateľ  //Utorok, 22. Júna 2021 
Navigácia
Index
Top 5 autorov
Top 5 článkov
Hľadať
Výpis článkov
Galéria
Download

Zóny
Informácie
Zaujímavosti
Rady
Negatíva

Hľadať
 
v článkoch
v novinkách
v komentároch

Links
Diskusné fórum Policeman - - - Ministerstvo vnútra ČR Ministerstvo vnútra SR KRPZ Bratislava - - - KRPZ Banská Bystrica KRPZ Trenčín - - - - - KRPZ Pre?ov - - - - - KRPZ Nitra - - - - - - - KRPZ Trnava - - - - - KRPZ Ko?ice - - - - - - KRPZ ?ilina - - - - - - - ORPZ Spi?ská Nová Ves KEÚ PZ Bratislava - - - cernak.sk

www.superzoznam.sk

Naša ikona
Páčia sa Vám naše stránky ? Ak áno, podporte nás prosím a umiestnite si na svoju stránku našu ikonku:
    Skrátené vy?etrovane - výhody a nevýhody

Autor porovnáva výhody a nevýhody skráteného vy?etrovania vrámci jeho fungovania v Policajnom zbore SR. Zaoberá sa tým ,či by bolo vhodné opätovne vráti? skrátené vy?etrovanie na Obvodné oddelenia PZ.

Skrátené vy?etrovanie, ako forma prípravného konania, kladie vysoké nároky na odbornos? a skúsenosti poverených príslu?níkov. Kvalitu práce v?ak negatívne ovplyvňujú pomerne časté personálne zmeny. Dlh?ie slú?iaci policajti disponujú bohatými skúsenos?ami v dôsledku častých organizačných a personálnych zmien, ako aj v dôsledku destabilizácie sociálnych istôt, odchádzajú pomerne vo veľkom počte do civilu, hľadajúc si zárobkovo lukratívnej?ie zamestnania, pričom vo výkone zostávajú, resp. do výkonu prichádzajú funkčne mladí policajti bez cenných skúseností. Rýchlos? a kvalitu práce poverených príslu?níkov nepriaznivo ovplyvňuje najmä ich nadmerná pracovná za?a?enos? čo sa presunutím na OO PZ len zhor?í. Zbytočne veľa policajtov vykonáva funkcie, ktoré by mohli vykonáva? civilní zamestnanci. Poverený príslu?níci PZ, by sa mali venova? iba činnosti na úseku a skráteného vy?etrovania a nemali by ich súčasne zaraďova? do slu?ieb. Reorganizácia od 01. 01. 2004 bola prejavom dobrej vôle od riadiacich funkcionárov, ktorí vynalo?ili námahu a zreorganizovali činnos? obvodných oddelení a ďal?ích útvarov PZ zaoberajúcich sa skráteným vy?etrovaním a trestným stíhaním trestných činov do teraj?ej podoby. Okrem iného jej cieľom bolo pomôc? odľahči? OO PZ od trestného konania, ktoré ich dlhé roky značne za?a?ovalo a bránilo im plni? ich úlohy, preto je nelogické, ?e OO PZ by malo vykonáva? skrátené vy?etrovanie opätovne. Trestné konanie by malo by? odlúčené od práce obvodného oddelenia, ktoré by malo plni? úplne iné úlohy. Extrémna za?a?enos? policajtov vysokým počtom trestných činov a ich velením do slu?ieb by i?la ruka v ruke so stratou motivácie k pracovnej aktivite, následkom čoho by boli chyby v dokazovaní, čo by malo opä? za následok vracanie trestných spisov na doplnenie dokazovania, čo spôsobuje neúmerné prie?ahy v skrátenom vy?etrovaní, a tým aj neúmerné predl?ovanie celého prípravného konania. Prípravné konanie má by? efektívne. Jeho efektívnos? spočíva najmä v tom, aby bolo objektívne, čo najskôr skončené a obvinený postavený pred súd a odsúdený. Neúmerne predl?ované prípravné konanie, hrá v prospech páchateľa trestného činu. Najmä strata pamä?ových stôp a ničenie dôkazov s?a?uje, resp. znemo?ňuje usvedčenie. Ob?alovaný býva často oslobodený spod ob?aloby. Takéto prípravné konanie pôsobí protipreventívne a neprispieva na ochranu spoločnosti pred páchateľmi trestných činov. V čom sú teda výhody skráteného vy?etrovania a v čom jeho nevýhody.  policajt na skrátenom vy?etrovaný vykonáva len skrátené vy?etrovanie a to ma vplyv na kvalitu a rýchlos? prípravného konania, na OO PZ bude musie? okrem prípravného konania spracováva? priestupkové spisy, vykonáva? pátranie, doručova? predvolania, písomnosti, odpisova? na be?né písomnosti, predvádza? osoby, chodi? do obchádzkových slu?ieb príp. plni? úlohy stálej slu?by, dáva? pokuty, kontrolova? osoby a veci, chodi? na objekty, ktoré sú napojené na PCO, chodi? do policajných akcii, zabezpečova? verejný poriadok na rôznych podujatiach, vykonáva? eskorty, slu?obné zákroky, asistencie a pod.,  má pravidelný pracovný čas, úkony trestného konania si mô?e prispôsobi?, tak aby to vyhovovalo po?kodenému, svedkovi, obvinenému, obhajcovi, na OO PZ si predvolá stránku, ale v prípade, ?e bude vyslaný na zákrok táto bude musie? čaka?, prípadne táto bude musie? prís? inokedy. Vznikne mu problém vzhľadom na nepravidelné slu?by dohodnú? si termín vykonávania úkonov s obhajcom (napr. povinná obhajoba ? mladistvý) a ak vznikne problém napr. slu?obný zákrok, úkon sa nemusí uskutočni? čo mô?e ma? negatívny dopad na konečný výsledok, prípade sa vyskytnú s?a?nosti na prácu polície,  ďal?ími výhodami sú napríklad nezasahovanie do procesnej samostatnosti,  slobodné a voľné rozhodovanie,  nezávislos? a nestrannos?,  zákonnos?,  rýchlos?,  men?ia rozpracovanos?,  vy??ia kvalita,  odbornos?, kariérny rast,  občan nemusí čaka? na policajta, kým sa vráti z akcie /policajt si mô?e lep?ie plánova? úkony TK, Nevýhodami skráteného vy?etrovania sú v?ak:  veľká za?a?enos?,  nezáujem o policajtov o túto prácu,  vo výjazde len jeden policajt,  slabé finančné ohodnotenie. Tu je treba sa zamyslie?, ktoré z týchto nevýhod sa presunutím na OO PZ odstránia. V prípade obvodných oddelení PZ mô?e by? výhodou:  policajt si v rámci OO PZ mô?e predvies? osobu sám v slu?be a hneď s ňou vykona? úkony trestného konania,  policajt má lep?iu miestnu a osobnú znalos? a preto v prípade, ?e sa mu osoba nedostaví k výsluchu vie, kde ju má hľada?,  ?riaditeľ OO PZ mô?e ľah?ie zasahova? do procesnej samostatnosti policajta a tým ovplyvňova? ?tatistiku,  ?riaditeľ OO PZ mô?e v prípade, keď policajt nechce niečo v skrátenom vy?etrovaní preň a pre ?tatistiku, urobi? podľa jeho predstáv mô?e ho ľah?ie potresta??,  riaditeľ OO PZ bude môc? prerozdeli? spisy medzi viac policajtov,  na OO PZ budú skrátené vy?etrovanie vykonáva? takmer v?etci, tak?e ak si policajt OO PZ nedá na výsluchu zále?a?, bude sa s ním musie? vysporiada?, tým by sa mohla zlep?i? kvalita trestných oznámení,  ?podiel poriadkovej polície na objasnenosti stúpne, preto?e podnety z prokuratúry pôjdu na OO PZ a nie na skrátené vy?etrovanie?.  nemusíme sa streta? s problémom naplni? stav (ako na OSV) pre mno?stvo práce,  ?mô?u to robi? policajti s ni??ími platovými triedami?,  vo výjazde 2 policajti, ktorí si pomô?u. Nevýhody vykonávania skráteného vy?etrovania na obvodných oddeleniach PZ vidím predov?etkým v týchto ukazovateľoch:  menej času na skrátené vy?etrovanie,  ni??ia kvalita a rýchlos? prípravného konania,  nezákonnos?,  vydierateľnos? policajtov,  zasahovanie do procesnej samostatnosti policajta,  nemo?nos? efektívneho vykonávania niektorých úkonov trestného konania a pod.  vydieranie policajtov,  nasadzovanie policajtov do rôznych akcii,  policajt plní súčasne viacero úloh (trestne spisy, priestupkové spisy, pátranie, pokuty, akcie a pod.),  vysoká rozpracovanos?,  neodbornos?,  nevyu?ívanie ustanovení Trestného poriadku (napr. domová prehliadka atď.),  zatĺkanie trestnej činnosti,  nespokojnos? občana, ak bude musie? čaka? na policajta, kým sa vráti zo zákroku,  nemo?nos? riadne si predvola? osoby na úkony TK,  policajt sa bude musie? ?pecializova? nielen na policajnú prácu v teréne ale aj v kancelárii, to mô?e ma? v konečnom dôsledku dopad na úspe?né vykonávanie slu?obných zákrokov  kriminalizácia spoločnosti.


Autor : Marek, čítané 13215x, komentárov:
Hodnotenie :    |  Štvrtok, 27. Marca 2008

Pridať nový komentár/Komentáre
Vaše hodnotenie :   horšie  lepšie
Anketa
Ako policajt od 1.3.2008 zarábate viac ? (315 Hlasov)

Áno
85%

Nie
11%

E?te neviem
4%

Login
Login:
Heslo:

Najčítanejšie
Jazda pod vplyvom alkoholu

Čo v?etko viete o Policajnom zbore ?

Dovoz ojazdených áut

Najnov?í sadzobník pokút

Schválená novela Zákona o poz. komunikáciách

Najkomentovanejšie

Návštevnosť
Naše stránky si práve číta 92 čitateľov, z toho je 0 zaregistrovaných

Počet návštevníkov

Dadko's counterCopyright © 2005 POLI?., http://police.czweb.org, All right reserved.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL